ARTIKEL 1 – ALGEMEEN
1. Door inschrijving bij CrossFit Sero verklaart u zich akkoord met de voorwaarden en huisregels zoals op de website www.CrossFitSero.nl staan beschreven. Deze zijn ook op te vragen bij CrossFit Sero.

ARTIKEL 2 – Voorwaarden
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van CrossFit Sero en beheersen daarmee de rechtsverhouding tussen CrossFit Sero en het Lid.
2. CrossFit Sero is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. CrossFit Sero zal het Lid hiervan tijdig op de hoogte stellen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een Lid een voor hem nadelige wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door CrossFit Sero te zijn ontvangen.

ARTIKEL 3 – LIDMAATSCHAP
1.Het Lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de overeengekomen contractduur.
2.Het lidmaatschap wordt online aangegaan via de website van CrossFit Sero. Het lidmaatschap kan – indien het Lid eerder een lidmaatschap is aangegaan bij CrossFit Sero – tevens aangegaan worden via de Sportbit App.
3.Het Lid heeft bij een online inschrijving het recht om binnen 14 dagen na de dag van de inschrijving aan CrossFit Sero mede te delen dat hij afziet van het lidmaatschap, zonder betaling van een boete of opgaaf reden (Herroepingsrecht). CrossFit Sero is gerechtigd om kosten in rekening te brengen voor de dagen waarop het Lid gebruik heeft kunnen maken van de faciliteiten van CrossFit Sero.
4. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan niet aan derden worden overgedragen.
5.Bij minderjarigen (onder de 16 jaar) is een handtekening van een ouder of een andere wettige vertegenwoordiger verplicht voor het aangaan van het lidmaatschap.
6. Een upgrade van het lidmaatschap is mogelijk via de SportBit App. Het nieuwe lidmaatschap gaat in op de eerste dag van de nieuwe kalendermaand waarbij het nieuwe tarief zal worden berekend. Het Lid heeft geen recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.

ARTIKEL 4 – SERO NUTRITION
1. Het lidmaatschap voor Sero Nutrition wordt online aangegaan voor minimaal de duur van drie maanden. Opzegging kan na drie maanden met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand.
2. Op Sero Nutrition rust een inspanningsverplichting, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
3. De volgende Artikelen uit deze Algemene Voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op Sero Nutrition: Artikel 1 (Algemeen), Artikel 2 (Voorwaarden), Artikel 3 (Lidmaatschap), Artikel 5 (Lidmaatschapsgeld), Artikel 6 (Beëindiging of opzegging), artikel 7 (Opschorting), Artikel 9 (Persoonsgegevens), Artikel 10 (Aansprakelijkheid), Artikel 12 (Overige bepalingen) en Artikel 13 (Toepasselijk recht).

ARTIKEL 5 – Lidmaatschapsgeld
1. Het bij de inschrijving overeengekomen lidmaatschapsgeld wordt door het Lid via automatische incasso op of rond de 25e van de kalendermaand vooruit betaald.
2. Indien het lidmaatschap eerder dan de 1e van de kalendermaand ingaat, is het Lid over deze dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.
3. CrossFit Sero behoudt zich het recht voor om achterstallige betalingen te innen via automatisch incasso.
4. Indien het lidmaatschapsgeld niet binnen 10 kalenderdagen na het bepaalde in Artikel 5.1 is voldaan, wordt het Lid in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen binnen 5 kalenderdagen. Indien het Lid na deze 15 kalenderdagen niet het verschuldigde bedrag heeft voldaan, wordt een tweede herinnering gestuurd. Indien het verschuldigde bedrag dan alsnog niet binnen 5 kalenderdagen is betaald, wordt de toegang tot Crossfit Sero ontzegd totdat het Lid het verschuldigde bedrag heeft betaald. CrossFit Sero is tevens gerechtigd om het lidmaatschap van het Lid te ontbinden op grond van het bepaalde in Artikel 6.
6. Het lidmaatschap is ook verschuldigd indien het Lid, om welke reden dan ook, niet in staat is om aan de lessen deel te nemen. Dit is slechts anders indien het Lid hiertoe expliciet de toestemming van CrossFit Sero heeft verkregen nadat het Lid hiertoe een schriftelijk verzoek heeft ingediend bij CrossFit Sero conform het bepaalde in Artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 6 – Beeindiging of opzegging
1. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van een maand of voor een jaar. Indien het Lid zijn lidmaatschap niet één kalendermaand voor de einddatum van het lidmaatschap schriftelijk beëindigd, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor onbepaalde tijd en geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.
2. De opzegging kan worden gedaan op dezelfde wijze als waarop het lidmaatschap is aangegaan en in ieder geval per e-mail aan info@crossfitsero.nl.
3. Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap is alleen mogelijk op grond van medische redenen, waarbij een medische verklaring of ander deugdelijk bewijs noodzakelijk is, of bij verhuizing buiten een straal van [30] km, waarbij een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente vereist is, met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand.
4. CrossFit Sero mag het lidmaatschap met het Lid ontbinden:
4.1 indien het Lid niet (tijdig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, met inachtneming van het bepaalde in Artikel 4;
4.2 indien het Lid de automatische incasso intrekt en/of een bedrag storneert;
4.3 indien het Lid de huisregels niet naleeft, dan wel indien het Lid toegang tot de faciliteiten van CrossFit Sero is geweigerd of ontzegd.
Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen terstond opeisbaar.

ARTIKEL 7 – opschorting (tijdelijke stopzetting)
1. Een lidmaatschap kan met schriftelijke toestemming van CrossFit Sero worden opgeschort in geval van een blessure, zwangerschap (of na de bevalling), langdurige ziekte of letsel.
2. Een opschorting kan voor de duur van één maand met een maximum van drie (3) kalendermaanden worden opgeschort. Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander deugdelijk bewijs.
3. Indien een lid langer dan drie kalendermaanden het lidmaatschap wilt opschorten dient het lidmaatschap te worden stopgezet, rekening houdend met het soort lidmaatschap en een opzegtermijn van één kalendermaand.
4. Een opschorting wordt aangevraagd per e-mail (info@crossfitsero.nl) uiterlijk voor de 15e van de voorgaande kalendermaand.
5. De betalingsverplichting van het Lid wordt opgeschort voor de daadwerkelijke duur van de opschorting. De einddatum van het lidmaatschap wordt verlengd met de duur van de opschorting.

ARTIKEL 8 – openingstijden en LESSEN
1. CrossFit Sero behoudt zich het recht voor om openingstijden te wijzigen.
2. Crossfit Sero is bevoegd om op algemeen erkende feestdagen de deuren te sluiten of de openingstijden aan te passen.
3. CrossFit Sero behoudt zich het recht voor om reeds geplande lessen uit te stellen en/ of af te lasten in verband met een naar het oordeel van CrossFit Sero te gering aantal Leden, vakantie, ziekte en/of ander verzuim van een Crossfit Sero trainer, overmacht of andere door CrossFit Sero te bepalen omstandigheden zonder recht op restitutie of compensatie in welke vorm dan ook.
4. Bij langdurige afwezigheid van een Crossfit Sero trainer zal CrossFit Sero geheel onverplicht zo spoedig mogelijk proberen zorg te dragen voor een normale voortgang van de lessen.

ARTIKEL 9 – PERSOONSGEGEVENS
1. CrossFit Sero verwerkt de persoonsgegevens van het Lid op een behoorlijke en zorgvuldige wijze met in achtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de wet- en regelgeving op het gebied van persoonsgegevens (waaronder de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)).
2. In de Privacyverklaring Crossfit Sero wordt uiteengezet welke persoonsgegevens door Crossfit Sero worden verwerkt, voor welke doeleinden en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarnaast worden ook de rechten van de betrokkenen benoemt. De laatste versie van de Privacyverklaring Crossfit Sero is te vinden op de website www.crossfitsero.nl/privacy.
3. Veranderingen in de persoonlijke situatie van het Lid (bijv. adres- en/of of bankgegevens) dienen direct aan CrossFit Sero te worden doorgegeven. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer CrossFit Sero kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan het Lid.

artikel 10 – AANSPRAKELIJKHEID
1. CrossFit Sero is niet aansprakelijkheid voor schade, verlies en/ of diefstal van eigendommen van het Lid.
2. CrossFit Sero is op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor persoonlijk- en/ of lichamelijk letsel en daaruit voortvloeiende schade, behoudens in geval van opzet en/ of bewuste roekeloosheid van Crossfit Sero en/ of haar leidinggevenden en/ of haar trainers.
3. Het Lid zal CrossFit Sero  geheel en volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden in de ruimste zin des woord.

ARTIKEL 11 – HUISREGELS
1. Het Lid dient zich te houden aan de door CrossFit Sero  gegeven instructies en vastgestelde reglementen (de huisregels). De huisregels worden bij het aangaan van het lidmaatschap aan het Lid verstrekt en het Lid verklaart zich bij het aangaan van het lidmaatschap bekend te zijn met de huisregels.
2. Crossfit Sero kan ten allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan een Lid wiens gedrag daar aanleiding toe geeft. Bij hevige overtreding van de huisregels die er toe leiden dat sprake is van een strafbaar feit [diefstal, lichamelijk letsel etc.] is CrossFit Sero  gerechtigd het lidmaatschap eenzijdig en per direct te beëindigen, zonder dat dit zal leiden tot vermindering of restitutie van de lidmaatschapskosten.

Artikel 12 – Overige BEPALINGEN
1. Alle gevallen en/of situaties waar deze Algemene Voorwaarden niet in voorzien, worden uitsluitend door CrossFit Sero beoordeeld en beslist.

Artikel 13 – Toepasselijk recht
1. Op alle door Crossfit Sero afgesloten lidmaatschapsovereenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die mochten ontstaan onder deze Algemene Voorwaarden en niet onderling kunnen worden opgelost, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Alkmaar.